Make your own free website on Tripod.com


เมาท์

อุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงจนสามารถใช้งานได้สะดวก และเชื่อมต่อได้ง่าย เมาส์ปัจจุบันจะมีปุ่ม Scroll เพิ่มขึ้นมา 1 ปุ่ม ออกแบบมาสำหรับเลื่อนหน้าจอเอกสาร รวมถึงใช้การซูมภาพเข้าออกสำหรับซอฟท์แวร์บางตัวอีกตัว และหากใช้กับโปรแกรมสำหรับเล่นเพลง จะสามารถใช้ในการปรับระดับเสียงได้ สำหรับการเชื่อมต่อของเมาส์ ปัจจุบันคงจะเหลือเพียง 3 รูปแบบ เท่านั้น คือ แบบ PS/2, USB และแบบไร้สาย หรือ Wireless นั่นเอง รวมถึงมีเมาส์แบบใหม่ที่เรียกว่าเมาส์ออปติคอล เมาส์ประเภทนี้ พัฒนาให้เปลี่ยนจากการใช้ลูกบอล เป็นการใช้แสงแทน โดยจะใช้วิธีการยิงแสงออกไปกระทบกับพื้นผิว แล้วจะมีเลนส์สำหรับรับค่าแสงกลับมา แล้วจะมีการเปลี่ยนค่าแสงให้เป็นข้อมูล เพื่อกำหนดการควบคุมเมาส์อีกครั้งหนึ่ง