Make your own free website on Tripod.com


คีย์บอร์ด

คีย์บอร์ดในปัจจุบันถ้าจะแบ่งตามการเชื่อมต่อแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ คีย์บอร์ดแบบ PS/2 และ คีย์บอร์ดแบบ USB โดยคีย์บอร์ดแบบ USB เพิ่งจะได้รับความนิยมไม่กี่ปีมานี้เอง และยังมีคีย์บอร์ดอีกแบบหนึ่ง เป็นคีย์บอร์ดแบบไร้สาย จะอาศัยการเชื่อต่อแบบใช้คลื่นวิทยุแทน คือ ต้องมีตัวรับสัญญาณเชื่อมต่อกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน เมื่อมีการกดคีย์ต่างๆ ก็จะมีการส่งเป็นคลื่นวิทยุไปสู่ตัวรับสัญญาณ คีย์บอร์ดประเภทนี้ จะมีราคาค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมปุ่มมัลติมิเดีย สำหรับการควบคุมการทำงานต่างๆ ของวินโดว์ นอกเหนือจากปุ่มปกติ

 

">