Make your own free website on Tripod.com


วัถุประสงค์
1. เพื่อเผยควรรู่ความเข้าใจให้กับผู้เลือกซื้อคอมพิวเตอร์เเละประกอบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อเผยเเพร๋ความรู้ของโครงสร้างคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถดูเเละรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี
4. เพื่อเเนะนำเเนวทางการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ฝึกหัดใช่คอมพิวเตอร์
2. ผู้ที่มีความสนใจจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย
นายสัญญา เนื้อเย็น รหัส014650505134-3
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชา บริหารสารสนเทศ